Home

sanitas web

Pozivamo Vas da sudjelujete na Studentskom kongresu zatite zdravlja Sanitas 2018, koji ?e se odrati 13. i 14. travnja 2018. na Medicinskom fakultetu Sveu?ilita u Rijeci. U privitku Vam dostavljamo program odravanja i upute za autore.

Veselimo se vaem odazivu, srda?an pozdrav!

 

Vie informacija moete dobiti OVDJE!

BOS

ENG

 

 

NATJE?AJ/KONKURS Za izbor predsjednika poslovnica

uffbih

NATJE?AJ/KONKURS
Za izbor predsjednika poslovnica:

 

Obrazac za kandidate natje?aja

 

Svi kandidati moraju dostaviti popunjen obrazac prijave za kandidata koji moete skinuti na web-stranici www.uffbih.ba i na facebook stranici UFFBiH, kao i kratku biografiju/ivotopis.
Sve prijave slati potom na adresu: UFFBiH, ?amila Avdi?a 31, 71000 Sarajevo sa naznakom za natje?aj predsjednika poslovnice Sarajevo/Gorade.


UO UFFBiH ?e po prijemu i pregledu svih pristiglih prijava na natje?aj dati prijedlog Skuptini, a Skuptna ?e izvriti izbor javnim glasanjem.

Rok za prijavu kandidata je 15. 02. 2018. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne?e se uzeti u razmatranje.

 

TE?AJ NEURODINAMIKE: GORNJI I DONJI KVADRANT

neurodinamika-1-300x200

Potovane kolege,
Zadovoljstvo nam je pozvati vas na te?aj Nerudinamike Gornji i donji kvadrant, koji organizira UFFBiH 25. 28. 01. 2018. godine.
Te?aj organiziramo u suradnji s Neurodynamic Solution, Institutom za klini?ko obrazovanje u neurodinamici. Voditelj te?aja je Elena Bueno Grazia, certificirani instruktor NDS, Dip.Physio, BCA, MAppSc, PhD, Professor, Universidad de Zaragoza.

Fojnica
Te?aj u trajanju ?etiri (4) dana bit ?e odran u Institutu za rehabilitaciju Reumal u Fojnici, a za sve sudionike smo osigurali povoljan smjetaj u istom objektu.
Cijene smjetaja i obroka:

  • No?enje sa doru?kom u 1/1 70,00 KM / po osobi i no?i
  • No?enje sa doru?kom u 1/2 - 50,00 KM / po osobi i no?i
  • Doplata za obroke 18,00 KM ru?ak i ve?era ( pansionski obroci )
  • Bazen i fitnes - gratis
  • vedski stol ili -la-carte( ru?ak ) 25,00 KM / po osobi

Poto je te?aj na engleskom jeziku, sve skripte ?e biti prevedene, a osigurali smo i prevo?enje s engleskog jezika za vrijeme te?aja.
Kotizacija za te?aj (gornji i donji kvadrant) za ?lanove UFFBiH i ?lanove udruenja iz regiona s kojim UFFBiH ima sklopljen ugovor iznosi 900,00 KM.
Za sve ostale, kotizacija iznosi 1.100,00 KM. Kotizacija uklju?uje: sva predavanja i teorijsku nastavu, skripte i dvije kafe pauze svaki dan.
Kotizacija u koju su uklju?ena 4 ru?ka a-la-carte (4X25,00 KM) iznosi 1000,00 KM za ?lanove, a 1200,00 KM za ne?lanove.
Kako bi olakali pla?anje te?aja, omogu?ili smo za vas i pla?anje u tri obroka/rate, s tim da posljednji obrok mora biti upla?en najkasnije deset dana prije po?etka te?aja. Uplatu avansa i kotizacije moete izvriti na iro ra?un UFFBiH: 1610000081420065 - RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA
S obzirom da je broj polaznika ograni?en, molimo da svoje prijave aljete to prije, a potvrdom prijave ?e se smatrati uplata avansa u iznosu 300,00 KM najkasnije do 30. 10. 2017. Godine.
Vae prijave i upite moete slati na nau adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
O?ekujemo vas i elimo srda?nu dobrodolicu!
Va UFFBiH

 

uffbih logo

Potovani ?lanovi,
Na VIII sjednici Skuptine UFFBiH, odranoj 25. 03. 2017, u hotelu Terme, Ilida, delegati su donijeli odluku da se produi mandat predsjednici UFFBiH Mirjani Dujmovi? i predsjedniku skuptine Jasminu Avdovi?u.
S obzirom da je Esad Hamzi?, predjednik poslovnice Zenica/Srednja Bosna dao ostavku, a na natje?aj se na to mjesto javila Denita Pinjo, odlukom skuptine jednoglasno je izabrana Denita Pinjo za predsjednicu poslovnice Zenica/Srednja Bosna.
Dosadanja predsjednica Odbora za obrazovanje i usavravanje ejla Imamovi? je dala ostavku i na njen prijedlog je na tu funkciju izabrana Emira Klisura iz Fojnice.
Poto se nitko nije javio na Natje?aj za izbor predsjednika poslovnica: Hercegovina, Tuzla i Biha?, odlu?eno je da se isti izaberu na vanrednoj sjednici skuptine koja ?e se odrati u vrijeme obiljeavanja Me?unarodnog dana fizioterapeuta. Za ove pozicije ?e biti raspisan novi natje?aj.
Do izbora predsjednika ovih poslovnica, funkciju predstavnika poslovnice Tuzla ?e vriti Nedim Gradaki?, poslovnice Biha? Anela Voji? Halili?, a za poslovnicu Hercegovina je zamoljen dosadanji predsjednik poslovnice da bude VD do izbora novog predsjednika poslovnice Hercegovina.
Molimo sve ?lanove UFFBiH da se vie aktiviraju u radu UFFBiH i svojim prijedlozima, sugestijama i kritikama daju podsticaj aktivnostima UFFBiH.

 

 

Upravni odbor UFFBiH

 

Physiotherapy Association of Federation of Bosnia/Herzegovina

Association de physiothrapie de la Fdration de Bosnie-Herzgovine

uffbih logo

Udruenje / Udruga za fizioterapiju  Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu UFFBiH), je strukovna, nevladina organizacija namjenjena svim direktnim pruaocima usluga fizioterapije na podru?ju Federacije Bosne i Hercegovine.

Broj:04-05-2-1155/09-FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE (30.06.2009)

IDN BROJ: 4201481280001

Ra?un: 1610000081420065 - RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA SARAJEVO

Adresa: ?amila Avdi?a 31

71 000 Sarajevo   Bosna i Hercegovina       

Tel: +387 (0)66 90 92 18

(Predsjednik: Mirjana Dujmovi?);  +387 (0)66 90 92 18

(Sekretar/Tajnik: Haris Kapetanovi?) +387 (0)61 57 17 34

(Blagajnik: Damir Operhal) +387 (0)61 34 91 38

 

?lanovi Upravnog odbora:

Mirjana Dujmovi?: 066 / 909 218

Jasmin Kustura (Sarajevo): 061 / 382 941

Ljuba Vida?kovi?  (Hercegovina): 063 / 392 955

Denita Pinjo (Zenica/srednja Bosna): 061  / 816 844

Nedim Gradaki? (Tuzlanski kanton): 061 / 630 736

Sanja Omanovi?  (Unsko-sanski kanton): 062 / 750 251

Damir Operhal, blagajnik: 061 / 349 138

Haris Kapetanovi?, sekretar: 061 / 571 734

Jasmin Avdovi?, predsjednik Skuptine: 061 / 490 351

Emira Klisura, predsjednik Odbora za obrazovanje i usavravanje: 061 / 189 810

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Od zavretka rata u BiH, kolege sa podru?ja Federacije BiH, su u nekoliko navrata pokuale formirati strukovnu organizaciju koja bi se po samoj svojoj definiciji borila za unaprije?enje i promociju nae struke kao i za prava koja kolege, pruaoci usluga fizioterapije svih stepena obrazovanja treba da ostvare, a u zavisnosti o stepenu obrazovanja u struci i opisu radnoga mjesta na kojem su raspore?eni.

Ti pokuaji su vremenom postali samo tihim apatom, jer nije postojao dovoljan stepen svijesti samih kolega o potrebi za jedinstvom u struci, kao i zbog nerazumijevanja ili nezainteresiranosti onih struktura lokalne samouprave, koji su takve pokuaje trebali pomo?i.

07.02.2009 godine, je ?inom osniva?ke skuptine UFFBiH-a, odrane u Sarajevu , fizioterapija u Federaciji BiH, napokon prepoznala potrebu formiranja strukovne organizacije koja ?e imati za cilj opte dobrostanje svih kolega sa podru?ja Federacije BiH, kao i aktiviranje mehanizama koji ?e rezultirati unaprije?enjem i promocijom nae struke u FBiH, i ire.

UFFBiH, je nastao kao direktan odgovor kolega iz FBiH, na koli?inu i prirodu problema kojima je izloen svaki pojedina?ni kolega i sama struka u cijelosti. Osniva?ka Skuptina UFFBiH-a, je pokazala kako danas moderne podijele ljudi u nas ipak nisu postale kamenom spoticanja kada se radi o zajedni?kim problemima na osnovu kojih se definiu zajedni?ki ciljevi, od bitnog zna?aja za nau struku.

UFFBiH, je jedina strukovna organizacija na podru?ju cijele FBiH, namijenjena svim direktnim pruaocima usluga fizioterapije bez obzira na to koji stepen obrazovanja u struci isti imaju. Omasovljavanjem kolega svih stepena obrazovanja pod jednim krovom se garantuje holisti?ki pristup problemima i interesima struke u cijelosti kao i definisanje specifi?nih interesa i ciljeva od bitnog zna?aja za pojedine stepene obrazovanja u struci.

Zajedni?kim ?lanstvom u UFFBiH-u, kolega svih stepena obrazovanja u struci, i oblikom ustrojstva UFFBiH-a, kao centralizovanog oblika razmiljanja sa regionalnim poslovnicama/podrunicama, se garantuje definisanje i rijeavanje potreba/problema, od bitnog zna?aja za struku u FBiH, kao i specifi?nih potreba/problema, koje definiu kolege iz sredina u kojima ive i rade.

Popunjavanjem pristupnice za ?lanstvom u UFFBiH-u, kolege iz FBiH, dokazuju kako su dostigli nivo svijesti, koji ih definie kao zdravstvene profesionalce sposobne da prevazi?u nesvrsishodan na?in razmiljanja zbog kojega je naa struka do sada bila zanemarena, omalovaavana i ciljano degradirana od strane ostalih zdravstvenih i nezdravstvenih profesionalaca sa kojima dijelimo radna mjesta.

Zajedni?ke probleme rijeavamo definisanjem zajedni?kih ciljeva koji rezultiraju zajedni?kim aktivnostima za dobrobit svih nas.

S' potovanjem!

Va UFFBiH.

 
Više članaka...

Posljednje dodano

Popularno

 

 

WCPT Logotip

 

PT moves

 

PT experts

 

 

Iz koje navedene oblasti bi uzeli edukaciju:
 
Trenutno aktivnih Gostiju: 89 
Članova : 91
Sadržaj : 100
Posjete Sadržajima : 250348
Facebook Image