POPIS EDUKACIJA ZA 2019. U ORGANIZACIJI UFFBIH

uffbih logo

 

POPIS EDUKACIJA ZA 2019. U ORGANIZACIJI UFFBIH

 

Theraband te?aj, voditelj: Dragan Dimitrijevi?, licencirani instruktor TheraBand Akademy

Datum održavanja: 15. – 17. 03. 2019. /dva dana.

Mjesto održavanja: Sarajevo

Cijena za ?lanove UFFBiH 450,00 KM, za ne?lanove 550,00 KM.

Minimalan broj polaznika 14. Sarajevo

Tko može prisustvovati:

Fizioterapeuti, kondicioni i sportski treneri, fitness treneri, shiatsu prakti?ari, lekari - Fizijatri

Nakon odslušanih predavanja polaznici te?aja polažu test u teroetskoj i prakticnoj formi i ukoliko imaju vise od 80% ta?nih odgovora dobijaju certifikat o uspešno završenom Theraband te?aju, u suprotnom dobijaju certifikat da su prisustvovali edukaciji i imaju mogu?nost naknadno polagati teoretski dio testa.

Prijavom za te?aj ?e se smatrati uplata avansa u iznosu 100,00 KM

Schrot te?aj I dio, voditelj: Nikola Jevti?, licencirani ISST instruktor,

Datum održavanja: 17.04.2019.-21.04.2019./pet dana.

Mjesto održavanja: SKB Mostar, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Te?aj se održava u dva dijela po pet dana. Prednost održavanja te?aja u dva dijela je u tome da fizioterapeuti mogu ste?i prakti?no iskustvo izme?u dva dijela te?aja. Ovo je jako važno zbog implementacije programa za skolioze u dnevnu rutinu. Te?aj u dva dijela je lakše isplanirati tako da se iskoriste vikendi. Po završetku oba dijela, polaznici dobijaju certifikat o završenom te?aju.

Tko može prisustvovati: fizioterapeuti, kineziterapeuti, lije?nici, ako rade kao fizioterapeuti. Lije?nici mogu sudjelovati po punoj cijeni, ali ne mogu dobiti ISST-Schrot certifikat. Minimalan broj polaznika 12.

Cijena za ?lanove UFFBiH za oba dijela te?aja: 1900,00 KM, I dio: 950,00 KM,

Cijena za ne?lanove za oba dijela te?aja 2200,00 Km, I dio 1100,00 KM. Mostar. II dio septembar.

?lanovi UFFBiH mogu platiti svaki dio te?aja na 4 rate s tim da se prva rata smatra bespovratnim avansom.

Ne?lanovi moraju uplatiti avans u iznosu 200,00 KM najkasnije mjesec dana prije po?etka te?aja.

Datum održavanja II dijela: 25. – 29. 09. 2019.

Te?aj limfne drenaže po Vodderu, Osnovni te?aj, voditelj: Silva Urši?, licencirani instruktor MLD po dr. Vodderu,

Datum održavanja: 11. – 15. 09. 2019./pet dana

Mjesto održavanja: Tuzla ili Fojnica

Te?aj programa je proizišao i uz sudjelovanje Vodder Akademie International iz Austrije, izvorne i vode?e škole za tehnike manualne limfne drenaže po dr. Vodderu i kompleksno tretiranje limfedema (CDT – complex decongestive therapy).  

Te?aj se sastoji od ukupno tri dijela: Osnovni te?aj, Terapija I i Terapija II i III

Na Osnovnom te?aju polaznici nau?e osnovne tehnike manualne limfne drenaže po dr. Vodderu, nau?e anatomiju i fiziologiju limfnog sistema, u?inak manualne limfne drenaže na tijelo, indikacije i kontraindikacije za MLD. Po uspješno završenom osnovnom te?aju, polaznici dobijaju me?unarodno priznati certifikata i mogu nastaviti sljede?e te?ajeve. Tek po završetku sva tri te?aja, polaznici dobijaju me?unarodno priznati certifikat limfoterapeuta po dr. Vodderu.      

Cijena za ?lanove UFFBiH za Osnovni te?aj 1100,00 KM,

Cijena za ne?lanove: 1300,00 KM.

Minimalan broj polaznika 12.

Te?aj Neurodinamike, Gornji i Donji kvadrant, Voditelj: Elena Bueno Gracia, licencirani NDS instruktor,

Datum održavanja: 10. – 13. 10. 2019./ ?etir dana.

Mjesto održavanja: Sarajevo

Te?aj neurodinamike objedinjuje procjenu i tretman gornjeg i donjeg kvadranta uz teorijsku i prakti?nu nastavu. Po završetku te?aja, svi polaznici dobijaju me?unarodno priznati certifikat NDS Solution.

Cijena za ?lanove UFFBiH 1100,00 KM,

Cijena za ne?lanove 1300,00 KM.

Minimalan broj polaznika 14.

?lanovi UFFBiH mogu platiti svaki dio te?aja na 4 rate s tim da se prva rata smatra bespovratnim avansom.

Ne?lanovi moraju uplatiti avans u iznosu 200,00 KM najkasnije mjesec dana prije po?etka te?aja.

Dijagnosti?ki MSK Ultrazvuk, I dio, voditelj: Zoran Filipovi?, licencirani Sonoskills instruktor,

Datum održavanja: Oktobar, 2019./tri dana.

Mjesto održavanja: Sarajevo

SonoSkills je vode?a svjetska edukacijska ustanova na podru?ju treninga iz MSK ultrazvu?ne dijagnostike i anatomije. Edukacija je namijenjena zdravstvenim profesionalcima: lije?nicima i fizioterapeutima

Cijena 1100,00 eura, za ?lanove UFFBiH mogu?nost pla?anja na 4 rate.

Radionica Manualne terapije I, voditelj radionice: Dr. Aleksandar Stoši?

Datum održavanja: bit ?e najavljeno

Mjesto održavanja? Radionica: Osnove radiologije u fiizioterapij

Datum održavanja: bit ?e najavljeno za svaku poslovnicu UFFBiH

Mjesto održavanja: u pet poslovnica UFFBiH